Pieczątki Lekarskie

Oferujemy Państwu wykonanie pieczątki lekarskiej a także innych medycznych zgodnie z zaleceniami i wymaganiami obecnych przepisów.
 

Poniżej treść Uchwały regulującej zawartość takiej pieczątki.

(Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej)

 

§1

1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."),
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

  • tytuł i stopień naukowy,
  • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  • numer telefonu,
  • adres.

§ 2.

 

Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.