....................................................

(miejscowość, data)

 

Adresat: 

Paweł Łebkowski SUNpress
Plac Pereca 3/1B
53-431 Wrocław

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................... 


Data zamówienia: …………………………………


Data odbioru: …………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami §8 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

► Na rachunek bankowy nr …………………………............................………………………….................................…………..

    którego właścicielem jest ……………………………………..........…………………..............................................…………… 
 

► Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

Imię i Nazwisko Klienta: ……………………………............…………………


Adres Klienta: .......................................................................................................………………………………………………
      

 

…………………………………………………………
Data i Podpis Konsumenta

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

Formularz do pobrania.pdf

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.